Novinky

Den otevřených dveří

 

...
Výsledky státních maturitních zkoušek

 

...
Exkurze na letišti Václava Havla

 

...
5. ročník výměnné akce s holandským gymnáziem

 

...
Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

 

...
Adaptační kurz 1. ročníku

 

...
Sportovně - turisticko poznávací kurz v Chorvatsku (Dobrodošli 2017)

 

...

GYMNÁZIUMstudijní obor 79-41-K/41

 Jedná se a klasické studium všeobecného gymnázia, které je zaměřeno na výuku humanitních předmětů. Ve 3. a 4. ročníku si žáci vybírají z volitelných předmětů, ty, které využijí v praxi, nebo, které budou chtít dále studovat na vysoké škole.

 Maturitní zkouška
- je složena ze dvou částí:

 1) Státní společná část
-žák maturuje ze dvou předmětů:
1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk nebo matematika

 2) Školní profilová část
- žák maturuje ze dvou libovolných předmětů ze svého učebního plánu

 Pro koho je studium vhodné

Je vhodné pro studium formou individuálního vzdělávání, pro ty, kteří se nemohou účastnit denního docházení do školy. Je vhodné například pro vrcholové sportovce, studenty dlouhodobě v zahraničí, studenty zdravotně znevýhodněné či již studenty v zaměstnání, kteří si chtějí doplnit maturitní vzdělání. Jde o řízené samostudium s pomocí elektronických či osobních konzultací. Do školy studenti docházejí pouze na zkoušky.

Budova školy je bezbariérová, vhodná pro žáky, kteří potřebují bezbariérový pohyb.

 

 

V ČEM JSME JINÍ?

·         učební plán přizpůsobený každému studentovi na míru

·         příjemné prostředí malé školy

·         přátelská atmosféra

·         kvalitní tým pedagogů

·         možnost "předzkouškových" konzultací

·         zkoušky v dopoledních i odpoledních hodinách

·         studijní materiály online

 

… jsme škola, která vás připraví do života.

 

 

Učební plán - gymnázium

Kód a název oboru vzdělávání:    79-41-K/41 Gymnázium
Název ŠVP : Gymnázium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Datum platnosti od 1. 9. 2015

 

Předmět

Ročník

    1.

 

2.  

 

3. 

 

4.

Celkem

hodin

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

a) základní

33

33

31

27

124

Český jazyk a literatura

4

3

3

3

13

Literární seminář

-

-

1

2

3

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Cizí jazyk A2

3

3

3

3

12

Komunikace v cizích jazycích

-

-

1

2

3

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

Psychologie 

-

-

-

2

2

Dějepis

2

3

2

-

7

Fyzika

2

2

2

-

6

Chemie

2

2

2

-

6

Biologie

2

2

2

-

6

Zeměpis

2

2

2

-

6

Matematika

3

3

3

3

12

Matematický seminář

-

-

1

2

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1/1

2/2

7

Písemná a elektronická komunikace

2

1

-

-

3

 

Hudební/výtvarná výchova

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

1

-

-

1

b) Volitelné předměty

-

-

2

6

8

3. cizí jazyk

-

-

2

2

4

Právo

-

-

-

2

2

Právní praxe

-

-

-

1

1

Dějiny kultury

-

-

-

2

2

Management a marketing

-

-

2

2

4

Aplikovaná ekonomika

-

-

1

-

1

Společenskovědní seminář

-

-

-

2

2

Přírodovědní seminář

-

-

-

2

2

Zeměpisný seminář

-

-

-

1

1

Informatika (programování)

-

-

-

1

1

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

1

1

1

1

4

Nepovinné předměty – na žádost žáků ředitelka školy rozhodne o výuce dalších nepovinných předmětů.

 

Poznámky k učebnímu plánu - Gymnázium

 1.       Prvním cizím jazykem se vyučuje Anglický jazyk – úroveň B2

2.       U druhého cizího jazyku si žáci mohou vybrat z nabídky: německý, španělský, francouzský a ruský jazyk – úroveň A2.

3.       Škola se snaží rozvíjet jazykovou gramotnost konverzacemi s rodilými mluvčími.

4.       Žáci si vybírají dva předměty profilové části maturitní zkoušky a to z předmětů, jejichž výuka za celé studium byla minimálně 4hodiny.

5.       Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.

6.       O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu.

7.       Vzdělávací oblast Člověk a společnost je integrovaná do předmětů Dějepis a Základy společenských věd. 1. ročník – politologie, 2. ročník – sociologie, 3.ročník 1hodina týdně právo a 1hodina týdně psychologie, 4.ročník – filozofie.

8.       Vzdělávací oblast Geologie je integrovaná do předmětu Chemie ve 3. ročníku.

9.       Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je integrovaná do předmětu Ekonomika.

10.   Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví je integrovaná do předmětů: Tělesná výchova, Základy společenských věd, Biologie

11.   Disponibilní hodiny byly využity na posílení předmětů povinného základu a rozšíření volitelných předmětů.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce 

Činnosti v ročnících

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

35

35

35

 

29

Adaptační, lyžařský a sportovní výcvikový kurz

1

1

1

-

Projektový týden

-

-

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

-

Odborná praxe

-

-

-

-

Časová rezerva (prázdniny)

4

4

4

4

Celkem týdnů

40

40

40

33