Novinky

EU CITIZENSHIP

 

...
Školní výlet 3. ročníku do kempu Pecka

 

...
*MŮŽEŠ PODNIKAT*

 

...
Odborné praxe: Španělsko vs. ČR

 

...
Pracovní exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L.

 

...
„Všude dobře doma nejlíp“

 

...
Prezentace studentských firem Junior Achievement

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2019

 

...
ERASMUS+ - ACADEMIA MERCURII na schůzce koordinátorů v Itálii

 

...
Odborné praxe

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...

Ekonomické lyceumstudijní obor 78-42-M/02

Zaměření: JAZYKOVÉ LYCEUM 

Jedná se o studium Ekonomického lycea, kde si žák v rámci volitelných a nepovinných předmětů volí ke studiu 3. cizí jazyk.

Učební plán pro studijní obor Jazykové ekonomické lyceum

 Znalosti
Absolventi Jazykového lycea budou mít znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Budou mít široké všeobecné vzdělání, znalost tří cizích jazyků, dovednosti z výpočetní techniky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie osobnosti, přehled v oblasti geografie a historie, praktické odborné vzdělání v oboru ekonomie a vědomosti z obecně ekonomických disciplín. Tyto znalosti připravují žáky k následnému vysokoškolskému studiu.

Oproti učebnímu plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů - matematika, fyzika, chemie, biologie i společenskovědních předmětů - psychologie, společenská kultura, zeměpis, dějepis. Z předmětů odborných je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, management, marketing, výpočetní technika a další volitelné předměty.

Díky jazykovému, všeobecnému a ekonomickému vzdělání, mají absolventi široký výběr vysokých škol. 

 Cizí jazyky
Studium je zaměřeno na jazykové vzdělávání. Kromě obvyklé výuky českého jazyka a literatury studují žáci povinně tři světové jazyky, anglický jazyk, 2. a 3. cizí jazyk si žáci vybírají z nabídky: španělský, německý, francouzský a ruský jazyk. Mohou buď pokračovat ve studiu jazyků ze ZŠ, nebo si je zvolit jako zcela nové.

Výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin tak, aby žáci, kteří zvládli dobře učivo ZŠ mohli na ně ihned navázat a plynule pokračovat v jeho výuce. Žáci, kteří potřebují učivo ZŠ nejdříve zopakovat, tvoří oddělenou skupinu, kde se tempo výuky přizpůsobí jejich znalostem. Skupiny jsou vzájemně prostupné a žáci, podle svých schopností mohou skupiny měnit. Ve výuce cizích jazyků používáme výuku rodilých mluvčí. Výuku rozšiřujeme o odborná a konverzační témata a podporujeme ji zahraničními zájezdy a kontakty.

Hlavním posláním jazykového lycea je důkladná příprava pro vysokoškolské studium, ale i studium na zahraničních školách. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování cizích jazyků, ale i teoretických poznatků, zejména na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. 

 Uplatnění
Absolventi se mohou uplatnit jako překladatelé, tlumočníci, pracovníci v zahraničním obchodě či nadnárodních společnostech, úředníci Evropské Unie, Cizinecké Policie nebo na poli mezinárodních vztahů.