Novinky

Den otevřených dveří

 

...
Výsledky státních maturitních zkoušek

 

...
Exkurze na letišti Václava Havla

 

...
5. ročník výměnné akce s holandským gymnáziem

 

...
Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

 

...
Adaptační kurz 1. ročníku

 

...
Sportovně - turisticko poznávací kurz v Chorvatsku (Dobrodošli 2017)

 

...

Ekonomické lyceumstudijní obor 78-42-M/02

Zaměření: JAZYKOVÉ LYCEUM 

Jedná se o studium Ekonomického lycea, kde si žák v rámci volitelných a nepovinných předmětů volí ke studiu 3. cizí jazyk.

 Znalosti
Absolventi Jazykového lycea budou mít znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Budou mít široké všeobecné vzdělání, znalost tří cizích jazyků, dovednosti z výpočetní techniky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie osobnosti, přehled v oblasti geografie a historie, praktické odborné vzdělání v oboru ekonomie a vědomosti z obecně ekonomických disciplín. Tyto znalosti připravují žáky k následnému vysokoškolskému studiu.

Oproti učebnímu plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů - matematika, fyzika, chemie, biologie i společenskovědních předmětů - psychologie, společenská kultura, zeměpis, dějepis. Z předmětů odborných je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, management, marketing, výpočetní technika a další volitelné předměty.

Díky jazykovému, všeobecnému a ekonomickému vzdělání, mají absolventi široký výběr vysokých škol. 

 Cizí jazyky
Studium je zaměřeno na jazykové vzdělávání. Kromě obvyklé výuky českého jazyka a literatury studují žáci povinně tři světové jazyky, anglický jazyk, 2. a 3. cizí jazyk si žáci vybírají z nabídky: španělský, německý, francouzský a ruský jazyk. Mohou buď pokračovat ve studiu jazyků ze ZŠ, nebo si je zvolit jako zcela nové.

Výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin tak, aby žáci, kteří zvládli dobře učivo ZŠ mohli na ně ihned navázat a plynule pokračovat v jeho výuce. Žáci, kteří potřebují učivo ZŠ nejdříve zopakovat, tvoří oddělenou skupinu, kde se tempo výuky přizpůsobí jejich znalostem. Skupiny jsou vzájemně prostupné a žáci, podle svých schopností mohou skupiny měnit. Ve výuce cizích jazyků používáme výuku rodilých mluvčí. Výuku rozšiřujeme o odborná a konverzační témata a podporujeme ji zahraničními zájezdy a kontakty.

Hlavním posláním jazykového lycea je důkladná příprava pro vysokoškolské studium, ale i studium na zahraničních školách. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování cizích jazyků, ale i teoretických poznatků, zejména na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. 

 Uplatnění
Absolventi se mohou uplatnit jako překladatelé, tlumočníci, pracovníci v zahraničním obchodě či nadnárodních společnostech, úředníci Evropské Unie, Cizinecké Policie nebo na poli mezinárodních vztahů.                                

Učební plán pro studijní obor: Jazykové lyceum

Kód a název oboru vzdělávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Název ŠVP : Ekonomické lyceum
Stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia:  4 roky, denní studium
Datum platnosti od 1. 9. 2015 

Předmět

Ročník

    1.

 

2.  

 

3. 

 

4.

Celkem

hodin

A. Povinné vyučovací předměty

33

32

31

32

133

a) základní

33

32

30

27

122

Český jazyk a literatura

4

3

3

3

13

Literární seminář

-

-

1

2

3

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

2. cizí jazyk

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

Dějepis

2

2

2

-

6

Fyzika

2

1

1

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2/2

2/2

1/1

1/1

6/6

Písemná a elektronická komunikace

2/2

1/1

-

-

3/3

Ekonomika *

2

2

2

2

8

Fiktivní firmy

-

-

2

-

2

Management a marketing

-

-

2

2

4

Právo

-

-

-

2

2

Účetnictví *

-

2

2

1

5

Odborná praxe

1 týden

1týden

1týden

-

3týdny

b) Volitelné předměty

-

-

1

5

11

3. cizí jazyk

-

-

1

3

6

Komunikace v anglickém jazyce

-

-

-

2

2

Právní praxe

-

-

-

1

1

Psychologie

-

-

 

2

2

Společenskovědní seminář

-

-

-

2

2

Přírodovědní seminář

-

-

-

2

2

Seminář z účetnictví

-

-

-

2

2

Matematický seminář

-

-

1

2

3

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

3. cizí jazyk

1

2

-

-

3

3. cizí jazyk konverzace

-

-

2

-

2

Služby cestovního ruchu

2

2

2

2

8

Poznámky k učebnímu plánu:Nepovinné předměty – na žádost žáků ředitelka školy rozhodne o výuce dalších nepovinných předmětů.

1.       Prvním cizím jazykem se vyučuje Anglický jazyk – úroveň B
2.       U druhého a třetího cizího jazyku si žáci mohou vybrat z nabídky: německý, španělský, francouzský a ruský jazyk – úroveň A2.
3.       Škola se snaží rozvíjet jazykovou gramotnost konverzacemi s rodilými mluvčími.
4.       Hvězdičkou * jsou označeny předměty profilové části maturitní zkoušky. Žáci si vybírají jednu profilovou zkoušku z Ekonomiky, nebo Účetnictví (mohou obojí), druhou profilovou zkoušku si vyberou z předmětů, jejichž výuka za celé studium byla minimálně 4hodiny.
5.       Ve 3. ročníku je zařazen do výuky předmět Fiktivní firmy, kde si žáci procvičují praktické dovednosti a činnosti ze vzdělávacích oblastí: Financování a účetnictví, Podnikání a podnikové činnosti, Národní a světová ekonomika, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.
6.       Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.
7.       O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu.
8.       Praktické vyučování je realizováno odbornou souvislou praxí, kterou si žák zajistí pokud možno sám. Na závěr praxe vypracuje seminární práci dle zadaných bodů a svoji práci prezentuje pomocí Power Pointové prezentace před hodnotící komisí.
9.       Předmět ZSV je tematicky rozdělen dle ročníků takto: 1.ročník – politologie, 2.ročník – sociologie, 3.ročník 1hodina týdně právo a 1hodina týdně psychologie, 4.ročník – filozofie.
10.   Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání je integrovaná do předmětů: Dějepis, Zeměpis, Základy společenských věd, Ekonomika, Právo
11.   Vzdělávací oblast Estetické vzdělávání je integrovaná do předmětů: Český jazyk a literatura, Literární seminář a Dějepis.
12.   Vzdělávací oblast Podnikání a podnikové činnosti je integrovaná do předmětů: Ekonomika, Management a marketing, Právo
13.   Vzdělávací oblast Financování a účetnictví je integrovaná do předmětů: Ekonomika a Účetnictví.
14.   Vzdělávací oblast Národní a světová ekonomika je integrována do předmětů: Ekonomika a Zeměpis.
15.   Disponibilní hodiny byly využity na posílení předmětů povinného základu a rozšíření odborných předmětů.

 Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnosti v ročnících

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

 

29

Adaptační, lyžařský a sportovní výcvikový kurz

1

1

1

-

Projektový týden

-

-

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

-

Odborná praxe

1

1

1

-

Časová rezerva (prázdniny)

4

4

4

4

Celkem týdnů

40

40

40

33