(rozvrh platn od 01.09.2020)

  1.A  (Sre Jan, 110)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

 
P
o

 

TEV (SM)
MV
(TV2)

MCV (Lyc)
JS
(110)

IKT (p2a) MV (112)

CJL
KH
(110)

ANJ1 (An1a)
I
(110)

BIO
MC.
(110)

PEK (p2a)
MC.
(208)

 

SPJ2 (p2b) I (209)

TEV (SM)
MV
(TV2)

NEJ2 (N2) JG (110)

KAJ (An1b)
LF
(111)

PEK (Ru2)
MV
(112)

IKT (Ru2) MC. (208)

 

t

 

BIO
MC.
(110)

EKO
HS
(110)

MAT
JS
(110)

KAJ (An1a)
P
(111)

CHE
MC.
(110)

SPJ2 (p2a) I (110)

SPT (SM)
MV
(110)

 

IKT (p2b) MV (112)

ANJ1 (An1b)
HM
(110)

IKT (N2) MC. (208)

RUJ2 (Ru2) JT (209)

 
S
t

 

TEV (TV1)
MC.
(TV1)

TEV (TV1)
MC.
(TV1)

IKT (p2a) MV (112)

ZSV
HM
(110)

ANJ1 (An1a)
I
(110)

CJL
KH
(110)

MAT
JS
(110)

 

SPJ2 (p2b) I (209)

TSP (SM)
MV
(110)

TSP (SM)
MV
(110)

NEJ2 (N2) JG (110)

KAJ (An1b)
LF
(111)

IKT (Ru2) MC. (208)

 

t

 

KAJ (An1a)
P
(111)

SPJ2 (p2a) I (110)

ZEM
LK
(110)

ZEM
LK
(110)

MAT
JS
(110)

CHE
MC.
(110)

DEJ
JT
(110)

 

PEK (p2b) MC. (208)

ANJ1 (An1b)
HM
(110)

PEK (N2) MV (112)

RUJ2 (Ru2) JT (209)

 
P

 

DEJ
JT
(110)

EKO
HS
(110)

PEK (p2a) MC. (208)

CJL
KH
(110)

SPJ2 (p2a) I (110)

PEK (p2b)
MC.
(208)

   

SPJ2 (p2b) I (209)

IKT (p2b) MV (112)

NEJ2 (N2) JG (110)

IKT (N2) MC. (208)

PEK (N2)
MV
(112)

PEK (Ru2) MV (112)

RUJ2 (Ru2) JT (209)

Zpracovno v systmu Bakali