Novinky

Studentské firmy - akce "svačinky"
1.B - ukázková průvodcovská praxe na náchodském zámku
Výlet 3. B do Prahy
Účast na 28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO – Liberec 19.–20. září 2022
Adaptační kurz 1.B
Přespolní běh
Adaptační pobyt 1.A
Výlet 3.B do Pardubic

 „Jsme škola, která ti dá křídla …pro život“

Charakteristika školy

Cílem ve všech studijních oborech je vychovat mladého člověka se vztahem k ochraně životního prostředí, udržování a ochraně kulturního dědictví a dodržování lidských práv, demokracie a tolerance. 

Velikost školy

Škola má 10 učeben v jedné budově s administrativním a sociálním zázemím. Budova se nachází na kopci náchodského zámku v městské části Plhov a od centra je vzdálena pěšky 5 minut. Vlakové i autobusové nádraží je vzdáleno 10 minut. Ke stravování žáků je využívána společná jídelna pro všechny střední školy z Náchoda, kterou zaštiťuje Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, arch. Jana Letzela, Náchod. Od této školy také využíváme tělocvičny v ulici Raisova a Pražská. Na tělesnou výchovu chodí naši žáci také do tělocvičen a sportovního areálu ZŠ Plhov.

 

 Vybavení školy

Škola má 6 kmenových tříd, 3 odborné učebny a 2 učebny pro práci ve skupinách. Všechny třídy jsou vybavené didaktickou technikou se zabudovanými data projektory, dva data projektory jsou přenosné včetně notebooků . Internet je rozveden ve všech třídách, sborovnách, kancelářích i na chodbě s volným přístupem. Jedna odborná učebna je multifunkční, kde kromě školních lavic je 17 počítačů využívaných pro běžnou výuku např. e-learning, zpracování testů, různých zadání z výuky - pro potřebu učitelů k využití nových metod při výuce. Pro žáky je k přístupu 34 počítačů včetně internetu, každý vyučující má vlastní notebook. Jedna odborná učebna je vybavena pro laboratorní cvičení z fyziky, chemie a biologie. Učebna pro informační a komunikační technologii je vybavena 17 počítači s rezervou pro zapojení dalších počítačů - notebooků a zařazení handicapovaných žáků. Škola vlastní také „mobilní učebnu“ s dvaceti notebooky a elektronickými pery pro přenosné využití ve všech třídách a předmětech.

 Ø  V budově je zaveden bezbariérový přístup.

  Charakteristika pedagogického sboru

Výuka je na škole zabezpečena aprobovanými a kvalifikovanými učiteli. Škola se snaží dle možností využívat i rodilých mluvčích
či dobrovolníků ze zahraničí, kteří v ČR fungují jako stážisté ve školách. Pro region Náchod je zabezpečuje SVČ Déčko Náchod a škola je využívá k realizaci jazykové gramotnosti.

Učitelé se plně zapojují do mezinárodních projektů a do soutěží okresních, krajských i celostátních. Škola zabezpečuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením:

· v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, vysokými školami
a dalšími institucemi,

· na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně specializace na cizí jazyky)         

· na poradenství v oblasti negativních společenských jevů, kdy jsou využívány kontakty s protidrogovým centrem v Náchodě
a odbornými psychology,

· na práci s nadanými žáky

 Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatněčasových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem výuky se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace ve skupinách.

 

Dlouhodobé projekty

K dlouhodobým projektům organizovaným školou patří:

„Týden škol UNESCO“, každoroční příprava dílen, výstav, přednášek, prezentací studentských prací na téma dané Sekretariátem UNESCO v ČR .

Škola je přidruženou školou UNESCO ( ASPnet UNESCO). Podílí se na zpracování projektů a dodržování cílů daných stanovami obou organizací. Za svou práci se studenty na projektech. Škola v roce 2005 obdržela titul „Škola udržitelného rozvoje

Škola poskytuje žákům modulové programy – krátkodobé projekty, organizace JUNIOR ACHIEVEMENT, které žáky připraví na realitu v praxi.

• ERASMUS+ mezinárodní jazykové projekty pro žáky a učitele

  • Preventivní program
  • Kariérové poradenství
  • Spolupráce školy se zaměstnavateli – organizace odborných praxí

Mezinárodní spolupráce

Škola má dlouhodobé zkušenosti s mezinárodními projekty a to již od roku 1994. Nejdříve spolupráce Warrington University College
a spolupráce v oblasti cestovního ruchu a pomaturitního studia. Od roku 1997 do roku 2000 se naši žáci zúčastnili měsíčních stáží v rámci programu Leonardo da Vinci, 2x v Anglii a 1x ve Španělsku. Škola též spolupracovala s organizací TANDEM a v Německu Bildungsprofis.

V rámci projektů COMENIUS se učitelé i žáci zúčastnili partnerských schůzek, připravovali si prezentace výstupů daných projektů. V posledních letech jsme spolupracovali a stále zůstáváme v kontaktu se školami v Irsku, Francii, Rakousku Německu, Holandsku a Slovensku. V roce 2008 se uskutečnilo setkání všech partnerských škol u nás v Náchodě. Dorozumívacím jazykem je většinou angličtina.

Jako přidružená škola UNESCO se účastníme programu MONDIALOGO, kdy sekretariát v Paříži určuje naší škole partnery z celého světa, se kterými spolupracujeme na společném projektu – v rámci multikulturní výchovy prostřednictvím internetu. Škola měla možnost již spolupracovat s Trinidadem a Tobago, Dominikánskou republikou a Vietnamem.

V rámci aktivit UNESCO naše škola měla možnost reprezentovat Českou republiku na Ukrajině – ve Vinytsia na mezinárodní konferenci
(2 žáci + učitelka), všichni zúčastnění museli v angličtině prezentovat naše tradice, kulturu a systém vzdělávání. V Norsku se naši žáci podíleli na záchraně kulturní památky  hornického městečka Róros (2 žáci), v Řecku prezentovali žáci práci českých škol při příležitosti zahájení výstavy památek UNESCO v ČR na Ministerstvu zahraničí v Athénách (5 žáků + učitel) za přítomnosti paní senátorky Moserové
a velvyslankyně ČR. Tyto příležitosti se stále nabízejí a je na škole, zda využije svůj potenciál či nikoliv.

Škola má partnerskou školu v Holandsku: Gymnazium CSG Wilem van Oranje v Oud-Beijerlandu.

 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. Jde o dlouhodobé kontakty kulturního, pracovního a sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do akcí města, divadelních souborů, průvodcovské činnosti, sportovních klání, stáží, konzultací a mnoha dalších aktivit.

 

 

Velmi dobrá spolupráce je s Hospodářskou komorou v Náchodě, kdy podnikatelé i vedení pobočky pomáhají při soutěžích studentských společností, zakládání firem a jejich řízení. Provádějí konzultace v rámci výuky managementu a marketingu (volitelný předmět).

Škola úzce spolupracuje se správními orgány a to s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje s odborem životního prostředí v rámci výuky předmětu Základy ekologie a poznávání chráněné flory i fauny regionu, s organizací SEVER – projekt Zelené Ratibořice, Úřadem práce Náchod, Městským úřadem Náchod, CHKO Broumovsko, JUNIOR ACIEVEMENT v programech nadstandardní výuky k formování žáků pro 21. století.

Škola spolupracuje s mnoha subjekty v České republice v oblasti cestovního ruchu, kde žáci mohou vykonávat své praxe nebo škole poskytují odborné exkurze v rámci plnění cílů UNESCO. Jsou to významné hrady a zámky (např. Karlštejn, Kynžvart, Bečov nad Teplou, Horšovský Týn……), hotely a kulturní a sportovní centra.

Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada, její funkční období je tři roky a ve své činnosti se řídí podle §167a§168 zákona č. 561/2004., školský zákon, v platném znění. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem nejméně dvakrát ročně.

Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek, kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. Vedení školy a učitelé spolupracují s rodiči či zákonnými zástupci i individuálně dle potřeby a řeší společně vzniklé problémy.

V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě.

Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím Výroční zprávy, která mapuje nejdůležitější události uplynulého školního roku.

Informační systém

Nahlédnutím do webových stránek školy (http://www.amnachod.cz ) je možné získat základní i aktuální informace o škole jako celku.
V p
řípadě zájmu zde lze najít podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Slouží rovněž ke komunikaci s rodiči
a jednotlivými vyu
čujícími prostřednictvím programu Bakalář a zveřejněných e-mailových adres.