Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

 „Jsme škola, která ti dá křídla …pro život“

Charakteristika školy

Cílem ve všech studijních oborech je vychovat mladého člověka se vztahem k ochraně životního prostředí, udržování a ochraně kulturního dědictví a dodržování lidských práv, demokracie a tolerance. 

Velikost školy

Škola má 10 učeben v jedné budově s administrativním a sociálním zázemím. Budova se nachází na kopci náchodského zámku v městské části Plhov a od centra je vzdálena pěšky 5 minut. Vlakové i autobusové nádraží je vzdáleno 10 minut. Ke stravování žáků je využívána společná jídelna pro všechny střední školy z Náchoda, kterou zaštiťuje Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, arch. Jana Letzela, Náchod. Od této školy také využíváme tělocvičny v ulici Raisova a Pražská. Na tělesnou výchovu chodí naši žáci také do tělocvičen a sportovního areálu ZŠ Plhov.

 

 Vybavení školy

Škola má 6 kmenových tříd, 3 odborné učebny a 2 učebny pro práci ve skupinách. Všechny třídy jsou vybavené didaktickou technikou se zabudovanými data projektory, dva data projektory jsou přenosné včetně notebooků . Internet je rozveden ve všech třídách, sborovnách, kancelářích i na chodbě s volným přístupem. Jedna odborná učebna je multifunkční, kde kromě školních lavic je 17 počítačů využívaných pro běžnou výuku např. e-learning, zpracování testů, různých zadání z výuky - pro potřebu učitelů k využití nových metod při výuce. Pro žáky je k přístupu 34 počítačů včetně internetu, každý vyučující má vlastní notebook. Jedna odborná učebna je vybavena pro laboratorní cvičení z fyziky, chemie a biologie. Učebna pro informační a komunikační technologii je vybavena 17 počítači s rezervou pro zapojení dalších počítačů - notebooků a zařazení handicapovaných žáků. Škola vlastní také „mobilní učebnu“ s dvaceti notebooky a elektronickými pery pro přenosné využití ve všech třídách a předmětech.

 Ø  V budově je zaveden bezbariérový přístup.

  Charakteristika pedagogického sboru

Výuka je na škole zabezpečena aprobovanými a kvalifikovanými učiteli. Škola se snaží dle možností využívat i rodilých mluvčích
či dobrovolníků ze zahraničí, kteří v ČR fungují jako stážisté ve školách. Pro region Náchod je zabezpečuje SVČ Déčko Náchod a škola je využívá k realizaci jazykové gramotnosti.

Učitelé se plně zapojují do mezinárodních projektů a do soutěží okresních, krajských i celostátních. Škola zabezpečuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením:

· v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, vysokými školami
a dalšími institucemi,

· na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně specializace na cizí jazyky)         

· na poradenství v oblasti negativních společenských jevů, kdy jsou využívány kontakty s protidrogovým centrem v Náchodě
a odbornými psychology,

· na práci s nadanými žáky

 Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatněčasových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem výuky se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace ve skupinách.

 

Dlouhodobé projekty

K dlouhodobým projektům organizovaným školou patří:

„Týden škol UNESCO“, každoroční příprava dílen, výstav, přednášek, prezentací studentských prací na téma dané Sekretariátem UNESCO v ČR .

Škola je přidruženou školou UNESCO ( ASPnet UNESCO). Podílí se na zpracování projektů a dodržování cílů daných stanovami obou organizací. Za svou práci se studenty na projektech. Škola v roce 2005 obdržela titul „Škola udržitelného rozvoje

Škola poskytuje žákům modulové programy – krátkodobé projekty, organizace JUNIOR ACHIEVEMENT, které žáky připraví na realitu v praxi.

• ERASMUS+ mezinárodní jazykové projekty pro žáky a učitele

  • Preventivní program
  • Kariérové poradenství
  • Spolupráce školy se zaměstnavateli – organizace odborných praxí

Mezinárodní spolupráce

Škola má dlouhodobé zkušenosti s mezinárodními projekty a to již od roku 1994. Nejdříve spolupráce Warrington University College
a spolupráce v oblasti cestovního ruchu a pomaturitního studia. Od roku 1997 do roku 2000 se naši žáci zúčastnili měsíčních stáží v rámci programu Leonardo da Vinci, 2x v Anglii a 1x ve Španělsku. Škola též spolupracovala s organizací TANDEM a v Německu Bildungsprofis.

V rámci projektů COMENIUS se učitelé i žáci zúčastnili partnerských schůzek, připravovali si prezentace výstupů daných projektů. V posledních letech jsme spolupracovali a stále zůstáváme v kontaktu se školami v Irsku, Francii, Rakousku Německu, Holandsku a Slovensku. V roce 2008 se uskutečnilo setkání všech partnerských škol u nás v Náchodě. Dorozumívacím jazykem je většinou angličtina.

Jako přidružená škola UNESCO se účastníme programu MONDIALOGO, kdy sekretariát v Paříži určuje naší škole partnery z celého světa, se kterými spolupracujeme na společném projektu – v rámci multikulturní výchovy prostřednictvím internetu. Škola měla možnost již spolupracovat s Trinidadem a Tobago, Dominikánskou republikou a Vietnamem.

V rámci aktivit UNESCO naše škola měla možnost reprezentovat Českou republiku na Ukrajině – ve Vinytsia na mezinárodní konferenci
(2 žáci + učitelka), všichni zúčastnění museli v angličtině prezentovat naše tradice, kulturu a systém vzdělávání. V Norsku se naši žáci podíleli na záchraně kulturní památky  hornického městečka Róros (2 žáci), v Řecku prezentovali žáci práci českých škol při příležitosti zahájení výstavy památek UNESCO v ČR na Ministerstvu zahraničí v Athénách (5 žáků + učitel) za přítomnosti paní senátorky Moserové
a velvyslankyně ČR. Tyto příležitosti se stále nabízejí a je na škole, zda využije svůj potenciál či nikoliv.

Škola má partnerskou školu v Holandsku: Gymnazium CSG Wilem van Oranje v Oud-Beijerlandu.

 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. Jde o dlouhodobé kontakty kulturního, pracovního a sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do akcí města, divadelních souborů, průvodcovské činnosti, sportovních klání, stáží, konzultací a mnoha dalších aktivit.

 

 

Velmi dobrá spolupráce je s Hospodářskou komorou v Náchodě, kdy podnikatelé i vedení pobočky pomáhají při soutěžích studentských společností, zakládání firem a jejich řízení. Provádějí konzultace v rámci výuky managementu a marketingu (volitelný předmět).

Škola úzce spolupracuje se správními orgány a to s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje s odborem životního prostředí v rámci výuky předmětu Základy ekologie a poznávání chráněné flory i fauny regionu, s organizací SEVER – projekt Zelené Ratibořice, Úřadem práce Náchod, Městským úřadem Náchod, CHKO Broumovsko, JUNIOR ACIEVEMENT v programech nadstandardní výuky k formování žáků pro 21. století.

Škola spolupracuje s mnoha subjekty v České republice v oblasti cestovního ruchu, kde žáci mohou vykonávat své praxe nebo škole poskytují odborné exkurze v rámci plnění cílů UNESCO. Jsou to významné hrady a zámky (např. Karlštejn, Kynžvart, Bečov nad Teplou, Horšovský Týn……), hotely a kulturní a sportovní centra.

Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada, její funkční období je tři roky a ve své činnosti se řídí podle §167a§168 zákona č. 561/2004., školský zákon, v platném znění. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem nejméně dvakrát ročně.

Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek, kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. Vedení školy a učitelé spolupracují s rodiči či zákonnými zástupci i individuálně dle potřeby a řeší společně vzniklé problémy.

V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě.

Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím Výroční zprávy, která mapuje nejdůležitější události uplynulého školního roku.

Informační systém

Nahlédnutím do webových stránek školy (http://www.amnachod.cz ) je možné získat základní i aktuální informace o škole jako celku.
V p
řípadě zájmu zde lze najít podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Slouží rovněž ke komunikaci s rodiči
a jednotlivými vyu
čujícími prostřednictvím programu Bakalář a zveřejněných e-mailových adres.