Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

JAKÉ JSOU VÝHODY STUDIA NA AM?

Specializujeme se na výuku jazyků.

1. Studentům je vzhledem k menšímu počtu žáků na škole věnována nadstandartní individuální péče:
- třídní učitelé neustále monitorují prospěch a kázeň ve třídě a kontaktují a informují rodiče, jakmile se objeví zhoršení prospěchu, větší míra absence či pochybnosti o důvodech absence
- rodiče a zákonní zástupci studentů jsou důležitými partnery školy při vzdělávání jejich dětí, připomínky a postřehy rodičů jsou vítány a reflektovány vedením školy - učitelé jednotlivých předmětů jsou pravidelně spravováni vedením školy a výchovným poradcem o potřebách jednotlivých studentů, jejichž zdravotní stav či momentální osobní situace vyžaduje ohled či citlivý přístup
- učitelé jednotlivých předmětů nabízejí studentům konzultační hodiny k doplnění, vysvětlení či procvičení učiva, 1x za měsíc v těchto hodinách mohou studenti dopisovat zameškané písemné zkoušení v případě předchozí absence nebo mohou opravit nepodařenou práci
- výuka anglického jazyka je rozdělená na výukovou AJ (gramatika, slovní zásoba) a konverzaci z AJ (mluvený a písemný projev, čtení, poslech) – tyto hodiny jsou pouze v angličtině
- nabízíme tyto druhé cizí jazyky ke studiu: ŠJ, NJ, RJ, FJ
- v odpoledních hodinách nabízíme pro naše žáky zdarma nepovinné kurzy cizích jazyků
2. Výuka probíhá od 8:00 do 14. 15 bez odpoledního vyučování.
3. Pro studenty 4. ročníků je pravidelně v podzimních a jarních měsících připravena „státní maturita nanečisto“. Jedná se o simulaci skutečného průběhu maturit (písemné i ústní části), kdy si studenti projdou přípravou na maturitu i samotným zkoušením. Jsou hodnoceni nejen známkou, ale zkoušející učitelé jim také radami reflektují výkon, aby se studenti mohli připravit lépe na skutečnou maturitu. Přípravě je také věnována patřičná pozornost ve výuce.
4. Studentům věnují pozornost nejen třídní učitelé, ale i výchovný poradce, metodik prevence a kariérový poradce. V průběhu 1. ročníku výchovný poradce zve každého studenta k rozhovoru, v němž zjišťuje průběh studia, denní režim a nabízí pomoc v složitějších situacích souvisejících s prospěchem či kázní, doporučuje metody učení a v případě potřeby pomáhá využít služeb jiných pedagogicko-poradenských zařízení. Výchovný poradce věnuje i studentům dalších ročníků čas k individuálním rozhovorům zvláště v oblasti prospěchových či kázeňských potíží. Této možnosti využívají i studenti z vlastní iniciativy v případě osobních a vztahových problémů. Všem studentům je k dispozici také profesní poradenství kariérového poradce s přehledem vyšších odborných, vysokých škol a uplatněním v zaměstnání.

DovDovDov

DovDovDov

5. Studenti všech ročníků mají možnost využít školou pořádaných zájezdů do vnitrozemí i zahraničí. Tyto zájezdy bývají spojeny s praxí cestovního ruchu a jsou připravovány kvalitně po stránce organizační i po stránce vybraných lokalit a možností shlédnout turisticky zajímavá místa. Těchto zájezdů mohou v případě zájmu využít i rodiče a blízcí studentů.
6. Studenti se účastní během studia několika programů a soutěží, které mají za cíl vybavit je schopnostmi v oblasti podnikání, v oblasti zdokonalení v cizím jazyce a v oblasti týmové práce: jedná se o program Junior Achievementaktivity UNESCO a Erasmus+.
7. Studenti jsou vedeni k samostatnému, tvořivému a zodpovědnému přístupu ke studiu. Cílem je předat jim nejen vědomosti, ale formovat je i do osobností, které chápou principy pracovní morálky. V případě absence mají možnost využívat dostupné elektronické zdroje informací (školní intranet, školní elektronický systém Bakaláři, maily učitelů, informace od spolužáků) tak, aby přicházeli do školy i v případě nepřítomnosti připraveni na pokračování ve výuce. Učitelé jednotlivých předmětů jim v tomto nabízejí spolupráci.
8. Klasická systematická výuka je v jednotlivých předmětech doplněna projektovou výukou, která propojuje znalosti z více předmětů.
9. Na škole je ve všech předmětech využívána didaktická technika, třídy jsou vybaveny dataprojektory, k dispozici jsou dvě počítačové učebnyinteraktivní tabuleučitelé využívají notebooky k obrazovým výukovým prezentacím. Rovněž studenti tvoří samostatné práce a vstupují se svými přípravami do výuky.

 

DovDovDov

DovDovDov

 

 Jak vysoké je školné

Školné: od 1.9. 2023
Celoroční školné
činí 19 200,- Kč
- lze uhradit částku á 1 600,- Kč za každý měsíc, trvalým příkazem na účet školy 
- nebo čtvrtletně, pololetně, či celoročně (po dohodě s vedením školy i jiným způsobem)
- výše školného je Vám garantovaná smlouvou po celou dobu studia

studium dle individuálního vzdělávacího plánu
- Cena za jeden školní rok: 25 000,- Kč
- Školné se platí na daný školní rok předem, do konce srpna příslušného roku. V případě předčasného ukončení studia v daném školním roce, je částka nevratná.

 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Domov mládeže IV. (Náchod, Raisova 678)
DM IV. je po rekonstrukci ukončené v roce 2006 ubytovacím zařízením I. kategorie.
Cena lůžka pro žáky středních škol v letošním školním roce (KHK) činí Kč 1500,00 Kč za měsíc.
Vratná kauce činí 1800,00 Kč (= nájem a záloha na klíče)

Vedoucí domovů mládeže:
Vítková Radmila
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: +420 602 455 050

http://soanachod.cz


- možnost stravování ve Školní jídelně  VOŠ stavební a SPŠ stavební Jana Letzela v Náchodě, Raisova 85.

http://www.soanachod.cz
Cena obědu je 45Kč

 

Pro studenty s pohybovým postižením nabízíme
studijní obory:

Ekonomické lyceum
Cestovní ruch

Ke škole je možný příjezd autem cca 10m od vchodu, který je bezbariérový. Ve škole se nachází 6 bezbariérových učeben, jedna z nich je počítačová. K dispozici je také bezbariérová toaleta.
Studentům je dle potřeby možno stanovit individuální vzdělávací plán, tak aby studium vyhovovalo jejich speciálnímu režimu, včetně možnosti přítomnosti svého asistenta. Studenti jsou plnohodnotně začleněni do výuky a studentského života. Vyučující mají zkušenosti s výukou studentů s pohybovým postižením.
Na školu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují individuální přístup učitelů.

Přijeďte se k nám podívat! 

http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/uvod.jpg

 Přijeďte se k nám podívat!

 

V ČEM JSME JINÍ?

 ⦁    učební plán přizpůsobený každému studentovi na míru
⦁    příjemné prostředí malé školy
⦁    přátelská atmosféra
⦁    kvalitní tým pedagogů
⦁    rodilí mluvčí
⦁    velké množství mimoškolních aktivit
⦁    zahraniční projekty
⦁    bez odpoledního vyučování

 … jsme škola, která vás připraví do života.
 
Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek, kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. Vedení školy a učitelé spolupracují s rodiči či zákonnými zástupci i individuálně dle potřeby a řeší společně vzniklé problémy.
V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě.
Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím Výroční zprávy, která mapuje nejdůležitější události uplynulého školního roku.