Novinky

Den otevřených dveří

 

...
Výsledky státních maturitních zkoušek

 

...
Exkurze na letišti Václava Havla

 

...
5. ročník výměnné akce s holandským gymnáziem

 

...
Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

 

...
Adaptační kurz 1. ročníku

 

...
Sportovně - turisticko poznávací kurz v Chorvatsku (Dobrodošli 2017)

 

...

CESTOVNÍ RUCH, studijní obor 65-42-M/02

Jedná se humanitně zaměřený maturitní obor. Studium je zaměřeno na výuku cizích jazyků, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka a literatury a komunikace.

 Jazyky
Povinné je studium dvou cizích jazyků: angličtina a 2. cizí jazyk, který si žáci volí ze: španělského, německého, francouzského a ruského jazyka. V tomto jazyce mohou pokračovat ze ZŠ nebo si ho zvolit jako zcela nový. Výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin tak, aby žáci, kteří zvládli dobře učivo ZŠ mohli na ně ihned navázat a plynule pokračovat v jeho výuce. Žáci, kteří potřebují učivo ZŠ nejdříve zopakovat, tvoří oddělenou skupinu, kde se tempo výuky přizpůsobí jejich znalostem. Skupiny jsou vzájemně prostupné a žáci, podle svých schopností mohou skupiny měnit. Ve výuce cizích jazyků používáme výuku rodilých mluvčí.

 Ekonomický základ
Žáci získají také rozhled ve všech ekonomických disciplínách: ekonomika, management, marketing, právo a účetnictví, které poskytnou žákům odborné ekonomické vzdělání, vhodné jak pro další studium, tak pro zvýšení uplatnitelnosti v praxi.

 

 Odborné vzdělání
Odborné zaměření na cestovní ruch je realizováno v předmětech: zeměpis cestovního ruchu, služby, praxe cestovního ruchu, propagace a odborná praxe. Studium těchto předmětů dává studentům celosvětový rozhled a poskytuje praktické dovednosti v organizování konferencí, vzdělávacích akcí, zájezdů, vystupování na veřejnosti apod. Odbornou praxi naši žáci vykonávají na cca 30 objektech po celé České republice, jedná se zejména o průvodcování hradů, zámků, pevností, klášterů, přírodních lokalit, ale také práci v muzeích, cestovních kancelářích, informačních centrech a podobně. Tyto odborné praxe se realizují vždy v měsících květen – červen, trvají minimálně 2 týdny a žáci za ně dostanou zaplaceno. Pokud jsou žáci na praxi šikovní zaměstnavatelé je velice rádi zaměstnávají i na letní brigádu.

 

 Výhody oboru

-          možnost průvodcování na turistických lokalitách v cizím jazyce

-          účast na výměnných studijních pobytech s Holandským Gymnáziem

-          možnost výuky 3. cizího jazyka (nepovinnou formou)

-          studentské firmy (reálné podnikání studentů ve 3. ročníku)

-          individuální přístup, příjemné a útulné prostředí malé školy

-          možnost online studia (v případě nemoci, stáže v zahraničí apod.)

-          výjezdy do zahraniční

 

  Uplatnění absolventů
Tento studijní obor je vhodný jak k následnému studiu na vysokých školách tak pro nástup přímo do praxe. Naši absolventi pokračují v dalším studiu zejména  na ekonomických fakultách (zaměření na cestovní ruch), pedagogických, filosofických fakultách (studium cizích jazyků), na fakultách zaměřených na marketing, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby, personalistiku,  andragogiku (vzdělávání dospělých), apod.

V praxi nacházejí naši absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Vykonávají činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu i v jiných organizacích a společnostech. Uplatňují se např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, dále jako průvodci cestovního ruchu, ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Jsou připraveni pro práci i v jiných oblastech: marketing, propagace, media, zahraniční obchod, informatika, letecká doprava, cizinecká policie, logistika, žurnalistika

  

 Absolvent oboru Cestovní ruch umí:

- organizovat, zabezpečovat a poskytovat jednotlivé služby cestovního ruchu;

- připravovat podklady pro tvorbu produktů cestovního ruchu, sestavovat nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny klientů;

- využívat informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách cestovního ruchu;

- připravovat, provádět a vyhodnocovat průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních účastníků cestovního ruchu;

- nabízet a poskytovat ubytovací služby;

organizovat a vykonávat činnosti recepce a koordinovat je s činnostmi ostatních úseků;

-          účinně prezentovat služby související s cestovním ruchem (včetně internetu a power pointu)

-          zpracovat a zorganizovat zájezd

-          zpracovat produkt cestovního ruchu

-          zpracovat podnikatelský záměr

-          asertivně komunikovat s klienty

-          vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování

-          aplikovat všechny prostředky komunikace a být schopný obhájit svůj názor

-          zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata

-          dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí, nejméně ve dvou cizích jazycích

-          orientovat se v základech práva

-    zpracovat podnikatelský záměr, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání

 -          dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi

 Způsob ukončení studia

Studium oboru cestovní ruch je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a 79, zákona

561/2004 Sb. v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Případná aktualizace bude zveřejněna na www.amnachod.cz

  • Ve společné části maturitní zkoušky konají žáci povinně zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky.
  • V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat:

-          ústní zkoušku z tematických okruhů těchto předmětů:

1) Zeměpis cestovního ruchu

2) Techniky a administrativy CR, která se týká vybraných témat následujících předmětů: služby, právo (ZSV, ECR), ekonomika, management a marketing,

-          praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce.

Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 Učební plán pro studijní obor: Cestovní ruch

Kód a název oboru vzdělávání:   65-42-M/02   Cestovní ruch
Název ŠVP:                                 Management cestovního ruchu
Stupeň vzdělání:                          střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia:                  4 roky, denní studium
Datum platnosti od:                     1. 9. 2015

 

Předmět

Ročník

    1.

 

2.  

 

3. 

 

4.

Celkem
hodin

A. Povinné vyučovací předměty

32

32

32

32

128

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Cizí jazyk A2

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

Dějepis

2

2

2

-

6

Základy přírodních věd

3

2

-

-

5

Zeměpis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

2

2

10

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2/2

2/2

1/1

1/1

6

Propagace

-

-

-

1/1

1

Písemná a elektronická komunikace

2/2

1/1

-

-

3

Ekonomika *

2

2

2

-

6

Management a marketing *

-

-

2

2

4

Účetnictví

-

2

1

-

3

Služby *

2

2

2

2

8

Zeměpis cestovního ruchu *

-

-

2

3

5

Praxe

-

1

2

1

4

Ekonomika a administrativa CR *

-

-

-

1

1

Odborná praxe

2týdny

2 týdny

2 týdny

-

6 týdnů

Komunikace v cizích jazycích

-

-

-

2/2

2

Aplikovaná ekonomika

-

-

1/1

-

1

Literární seminář

-

-

1/1

2/2

3

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

1

1

1

1

4

Matematická cvičení

-

-

1

2

3

Nepovinné předměty – na žádost žáků ředitelka školy rozhodne o výuce dalších nepovinných předmětů

Poznámky k učebnímu plánu - CR

1.       Prvním cizím jazykem se vyučuje Anglický jazyk – úroveň B2

2.       U druhého cizího jazyku si žáci mohou vybrat z nabídky: německý, španělský, francouzský a ruský jazyk – úroveň A2.

3.     Škola se snaží doplnit výuku cizích jazyků o konverzace s rodilými mluvčími, kteří jsou buď dobrovolníky zprostředkovanými Střediskem volného času Déčko Náchod nebo zaměstnanci školy.

4.     Hvězdičkou * jsou označeny předměty profilové části maturitní zkoušky. První předmět profilové zkoušky je Zeměpis cestovního ruchu, druhý je Blok odborných předmětů, do kterého patří předměty: Ekonomika, Ekonomika a administrativa CR, management a marketing a Služby cestovního ruchu.

5.    Ve 3. ročníku je zařazen do předmětu Aplikovaná ekonomika program Junior Achievement, který se vyučuje formou reálné firmy, ta je registrovaná u MV ČR.

6.    Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.

7.    O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu.

8.     Praktické vyučování je realizováno odbornou souvislou praxí, která trvá dva týdny a vykonává se v1.-3. ročníku. Souvislou praxi žáci konají na hradech, zámcích, muzeích, pevnostech, přírodních lokalitách apod. jako průvodci, nebo v cestovních kancelářích či agenturách jako pracovníci cestovního ruchu. Škola spolupracuje s přibližně dvaceti sociálními partnery po celé České republice a praxi žákům zprostředkovává. Praktické vyučování se realizuje také v předmětu Praxe, který se vyučuje od 2.- 4. ročníku. Studenti se zde učí reálně provázet ve městech královéhradeckého kraje.

9.       Dělení předmětů na skupiny určuje ředitelka školy dle počtu žáků ve třídě, náročnosti předmětu a dle požadavku na výpočetní techniku.

10.    Předmět ZSV je tematicky rozdělen dle ročníků takto: 1.ročník – politologie, 2.ročník – sociologie, 3.ročník 1 hodina týdně právo
a 1hodina týdně psychologie, 4.ročník – filozofie.

11.    V předmětu Základy přírodních věd se v 1.ročníku vyučuje 1hodina biologie, 1hodina chemie, 1hodina fyzika. Ve 2.ročníku
se vyučuje biologie, ekologie a životní prostředí.

12.    Výuka geografie je rozdělena do předmětů Zeměpis (1. a 2.ročník), kde probíhá výuka všeobecného zeměpisu a Zeměpis cestovního ruchu (3. a 4.ročník).

13.     Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání je integrovaná do předmětů: Dějepis, Zeměpis, Základy společenských věd,  Ekonomika

14.     Vzdělávací oblast Estetické vzdělávání je integrovaná do předmětů: Český jazyk a literatura, Dějepis.

15.  Vzdělávací oblast Ekonomika a podnikání je integrovaná do předmětů: Ekonomika, Ekonomika a administrativa cestovního ruchu, Management a marketing, Účetnictví.

16.   Vzdělávací oblast Služby cestovního ruchu je integrovaná do předmětů: Služby, Ekonomika cestovního ruchu, Praxe.

17.   Vzdělávací oblast Komunikace ve službách je integrovaná do předmětů: Praxe a Písemná a elektronická komunikace

18.   Disponibilní hodiny byly využity na posílení předmětů povinného základu a rozšíření volitelných předmětů.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce

 

Činnosti v ročnících

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

33

33

33

 

29

Adaptační, lyžařský a sportovní výcvikový kurz

1

1

1

-

Projektový týden

-

-

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

-

Odborná praxe

2

2

2

-

Časová rezerva (prázdniny)

4

4

4

4

Celkem týdnů

40

40

40

33