Novinky

Den otevřených dveří

 

...
Výsledky státních maturitních zkoušek

 

...
Exkurze na letišti Václava Havla

 

...
5. ročník výměnné akce s holandským gymnáziem

 

...
Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

 

...
Adaptační kurz 1. ročníku

 

...
Sportovně - turisticko poznávací kurz v Chorvatsku (Dobrodošli 2017)

 

...

EKONOMICKÉ LYCEUMstudijní obor 78-42-M/02

 Ekonomické lyceum je studijní obor, který se na naší škole vyučuje od školního roku 1994/1995. Připravujeme v něm žáky pro další studium ekonomických, případně právních směrů na vysokých a vyšších odborných školách. Díky tomu, že studium obsahuje i přírodovědné předměty, mají absolventi větší výběr vysokých škol než absolventi oboru obchodní akademie.

Během studia žáci pracují s informacemi z různých zdrojů s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Učí se samostatně zpracovávat odborné práce a projekty a jejich výsledky prezentovat a obhajovat. Získávají široký rozhled ve společenskovědním, matematickém a přírodovědném vzdělávání a znalosti dvou cizích jazyků. Mají přehled o právní úpravě podnikání, typických podnikových činnostech, finančním trhu a daňové soustavě. Účtují běžné účetní operace a provádějí ekonomické propočty. Učí se vést jednání s obchodním partnerem, psát na PC všemi deseti a vyhotovovat základní písemnosti.

 

 

Ekonomické zaměření oboru
Součástí učiva je značný podíl odborných ekonomických předmětů. Jejich cílem je vybavit absolventa potřebným teoretickým základem ekonomických věd, které pak usnadní studium na vysokých školách, a předat žákům potřebný základ pro práci s ekonomickými informacemi, což absolventům usnadní jejich pozici na trhu práce, pokud se rozhodnou nepokračovat dále ve studiu.

 

 Cizí jazyky
Velkou váhu má v tomto oboru jazykové vzdělávání. Kromě obvyklé výuky českého jazyka a literatury studují žáci povinně dva světové jazyky, anglický a 2. cizí jazyk, který si vybírají z: španělského, německého, francouzského a ruského jazyka. V tomto jazyce mohou pokračovat ze ZŠ nebo si ho zvolit jako zcela nový. Výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin tak, aby žáci, kteří zvládli dobře učivo ZŠ mohli na ně ihned navázat a plynule pokračovat v jeho výuce. Žáci, kteří potřebují učivo ZŠ nejdříve zopakovat, tvoří oddělenou skupinu, kde se tempo výuky přizpůsobí jejich znalostem. Skupiny jsou vzájemně prostupné a žáci, podle svých schopností mohou skupiny měnit. Ve výuce cizích jazyků používáme výuku rodilých mluvčí. Výuku rozšiřujeme o odborná a konverzační témata a podporujeme ji zahraničními zájezdy a kontakty.

 

 

Informatika
V průběhu celého studia je výuka významně podporována moderními informačními technologiemi. V mnoha předmětech jsou při výuce využívány počítače a běžná didaktická technika. Žáci mají po celou dobu studia přístup k internetu.

Studijní program je zaměřen na osvojování teoretických poznatků, na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémové situace, získané znalosti aplikovat v praxi a samostatně studovat.

 

Možnost ve studiu na VŠ:
Žáci se připravují na vysokoškolské studium, zejména oborů ekonomického směru. Učí se efektivně studovat a přitom používat účinné metody a postupy učení. Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách, zejména na ekonomických a právnických fakultách, a na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Naši absolventi také studují na fakultách se společenskovědním zaměřením a na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka.

Díky širokému spektru všeobecných i odborných  znalostí mají možnost studia na nejrůznějších typech VŠ

 

 

Možnosti uplatnění v praxi:
Naši absolventi se také dobře uplatňují přímo v praxi. Mají dobré základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání, jazykové znalosti, ovládají programové vybavení počítače i techniku psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou. Nacházejí zaměstnání jako:

·         - zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů a obchodních firmách

·         - referenti ve státní a veřejné správě na všech úrovních

·         - pracovníci pro styk se zahraničím

·         - pracovníci cestovního ruchu

·         - podnikatelé (OSVČ, právnické osoby) především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, obchodu, poradenské činnosti

·         - vykonávají různé administrativní, sekretářské, rozborové, organizační, poradenské a další činnosti

 

Výhody studia

·         tento obor vyučujeme již 21 let

·         ve škole je příjemné, rodinné prostředí malé školy

·         individuální přístup vyučujících

·         rozšířená výuka cizích jazyků

·         studijní pobyty v zahraničních školách

·         výměnné pobyty studentů s holandskou školou

·         fiktivní a studentské firmy

·         individuální vzdělávání pro žáky zdravotně znevýhodněné, dlouhodobě v zahraničí, vrcholových sportovců, apod.

Způsob zakončení studia
Studium oboru Ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a 79, zákona561/2004 Sb. v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Případná aktualizace bude zveřejněna na www.amnachod.cz

  • Ve společné části maturitní zkoušky konají žáci povinně zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky.
  • V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat:

-          ústní zkoušku

1)      z ekonomických  předmětů – ekonomiky nebo účetnictví

2)      z 1 volitelného předmětu, který na škole studovali (každý si ho volí sám dle svého uvážení)

-           praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce z ekonomického předmětu, který si žák k maturitní zkoušce vybral 

Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 4), volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Učební plán pro studijní obor: Ekonomické lyceum

Kód a název oboru vzdělávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Název ŠVP : Ekonomické lyceum
Stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia:  4 roky, denní studium
Datum platnosti od 1. 9. 2015

 

Předmět

Ročník

    1.

 

2.  

 

3. 

 

4.

Celkem

hodin

A. Povinné vyučovací předměty

33

32

31

32

128

a) základní

33

32

30

27

122

Český jazyk a literatura

4

3

3

3

13

Literární seminář

-

-

1

2

3

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Cizí jazyk A2

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

Dějepis

2

2

2

-

6

Fyzika

2

1

1

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2/2

2/2

1/1

1/1

6/6

Písemná a elektronická komunikace

2/2

1/1

-

-

3/3

Ekonomika *

2

2

2

2

8

Fiktivní firmy

-

-

2

-

2

Management a marketing

-

-

2

2

4

Právo

-

-

-

2

2

Účetnictví *

-

2

2

1

5

Odborná praxe

1 týden

1týden

1týden

-

3týdny

b) Volitelné předměty

0

0

1

5

6

Právní praxe

-

-

-

1

1

Psychologie

-

-

-

2

2

Společenskovědní seminář

-

-

-

2

2

Přírodovědní seminář

-

-

-

2

2

Komunikace v anglickém jazyce

-

-

-

2

2

Seminář z účetnictví

-

-

-

2

2

Matematický seminář

-

-

1

2

3

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

1

1

1

1

4

Služby cestovního ruchu

2

2

2

2

8

Nepovinné předměty – na žádost žáků ředitelka školy rozhodne o výuce dalších nepovinných předmětů.

Poznámky k učebnímu plánu - EL

1.       Prvním cizím jazykem se vyučuje Anglický jazyk – úroveň B2

2.       U druhého cizího jazyku si žáci mohou vybrat z nabídky: německý, španělský, francouzský a ruský jazyk – úroveň A2.

3.       Škola se snaží rozvíjet jazykovou gramotnost konverzacemi s rodilými mluvčími.

4.       Hvězdičkou * jsou označeny předměty profilové části maturitní zkoušky. Žáci si vybírají jednu profilovou zkoušku z Ekonomiky, nebo Účetnictví (mohou obojí), druhou profilovou zkoušku si vyberou z předmětů, jejichž výuka za celé studium byla minimálně 4hodiny.

5.       Ve 3. ročníku je zařazen do výuky předmět Fiktivní firmy, kde si žáci procvičují praktické dovednosti a činnosti ze vzdělávacích oblastí: Financování a účetnictví, Podnikání a podnikové činnosti, Národní a světová ekonomika, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

6.       Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.

7.       O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu.

8.       Praktické vyučování je realizováno odbornou souvislou praxí, kterou si žák zajistí pokud možno sám. Na závěr praxe vypracuje seminární práci dle zadaných bodů a svoji práci prezentuje pomocí Power Pointové prezentace před hodnotící komisí.

9.       Předmět ZSV je tematicky rozdělen dle ročníků takto: 1.ročník – politologie, 2.ročník – sociologie, 3.ročník 1hodina týdně právo a 1hodina týdně psychologie, 4.ročník – filozofie.

10.   Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání je integrovaná do předmětů: Dějepis, Zeměpis, Základy společenských věd, Ekonomika, Právo

11.   Vzdělávací oblast Estetické vzdělávání je integrovaná do předmětů: Český jazyk a literatura, Literární seminář a Dějepis.

12.   Vzdělávací oblast Podnikání a podnikové činnosti je integrovaná do předmětů: Ekonomika, Management a marketing, Právo

13.   Vzdělávací oblast Financování a účetnictví je integrovaná do předmětů: Ekonomika a Účetnictví.

14.   Vzdělávací oblast Národní a světová ekonomika je integrována do předmětů: Ekonomika a Zeměpis.

15.   Disponibilní hodiny byly využity na posílení předmětů povinného základu a rozšíření odborných předmětů.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnosti v ročnících

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

 

29

Adaptační, lyžařský a sportovní výcvikový kurz

1

1

1

-

Projektový týden

-

-

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

-

Odborná praxe

1

1

1

-

Časová rezerva (prázdniny)

4

4

4

4

Celkem týdnů

40

40

40

33